Metalon

Tubos, Perfis e laminados
Tubos, Perfis e laminados
METALON 15 X 15

Modelos:

 • Metalon 15 X 15 - 0,75 mm - 2,40 kg/br (Cód. 1675)
 • Metalon 15 X 15 - 0,90 mm - 2,54 kg/br (Cód. 723)
 • Metalon 15 X 15 - 1,20 mm - 3,59 kg/br (Cód. 563)


Tubos, Perfis e laminados
METALON 20 X 20

Modelos:

 • Metalon 20 X 20 - 0,75 mm - 2,80 kg/br (Cód. 1406)
 • Metalon 20 X 20 - 0,90 mm - 3,33 kg/br (Cód. 516)
 • Metalon 20 X 20 - 1,06 mm - 3,92 kg/br (Cód. 1063)
 • Metalon 20 X 20 - 1,20 mm - 4,40 kg/br (Cód. 140)
 • Metalon 20 X 20 - 1,50 mm - 5,40 kg/br (Cód. 1515)
 • Metalon 20 X 20 - 2,00 mm - 7,47 kg/br (Cód. 772)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 25 X 25

Modelos:

 • Metalon 25 X 25 - 0,90 mm - 4,25 kg/br (Cód. 1330)
 • Metalon 25 X 25 - 1,20 mm - 5,57 kg/br (Cód. 141)
 • Metalon 25 X 25 - 1,50 mm - 7,20 kg/br (Cód. 851)
 • Metalon 25 X 25 - 2,00 mm - 8,95 kg/br (Cód. 1492)
 • Metalon 25 X 25 - 2,65 mm - 11,75 kg/br (Cód. 4101)
 • Metalon 25 X 25 - 3,00 mm - 13,64 kg/br (Cód. 1673)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 30 X 20

Modelos:

 • Metalon 30 X 20 - 0,75 mm - 3,60 kg/br (Cód. 1005)
 • Metalon 30 X 20 - 0,90 mm - 4.29 kg/br (Cód. 451)
 • Metalon 30 X 20 - 1,06 mm - 4,98 kg/br (Cód. 818)
 • Metalon 30 X 20 - 1,20 mm - 5,58 kg/br (Cód. 142)
 • Metalon 30 X 20 - 1,50 mm - 6,90 kg/br (Cód. 839)
 • Metalon 30 X 20 - 2,00 mm - 8,95 kg/br (Cód. 1465)
 • Metalon 30 X 20 - 3,00 mm - 13,54 kg/br (Cód. 1202)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 30 X 30

Modelos:

 • Metalon 30 X 30 - 0,90 mm - 5,15 kg/br (Cód. 1473)
 • Metalon 30 X 30 - 1,06 mm - 5,98 kg/br (Cód. 3964)
 • Metalon 30 X 30 - 1,20 mm - 6.66 kg/br (Cód. 143)
 • Metalon 30 X 30 - 1,50 mm - 8,35 kg/br (Cód. 773)
 • Metalon 30 X 30 - 2,00 mm - 11,50 kg/br (Cód. 1058)
 • Metalon 30 X 30 - 2,65 mm - 14,10 kg/br (Cód. 1000)
 • Metalon 30 X 30 - 3,00 mm - 16,06 kg/br (Cód. 4253)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 40 X 20

Modelos:

 • Metalon 40 X 20 - 0,75 mm - 4,20 kg/br (Cód. 1450)
 • Metalon 40 X 20 - 0,90 mm - 5,15 kg/br (Cód. 452)
 • Metalon 40 X 20 - 1,06 mm - 5,98 kg/br (Cód. 1004)
 • Metalon 40 X 20 - 1,20 mm - 6,66 kg/br (Cód. 144)
 • Metalon 40 X 20 - 1,50 mm - 8,35 kg/br (Cód. 850)
 • Metalon 40 X 20 - 2,00 mm - 11,75 kg/br (Cód. 790)
 • Metalon 40 X 20 - 3.00 mm - 16,06 kg/br (Cód. 1320)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 40 X 30

Modelos:

 • Metalon 40 X 30 - 1,20 mm - 7,75 kg/br (Cód. 673)
 • Metalon 40 X 30 - 1,50 mm - 9.70 kg/br (Cód. 1001)
 • Metalon 40 X 30 - 3,00 mm - 19,61 kg/br (Cód. 922)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 40 X 40

Modelos:

 • Metalon 40 X 40 - 1,20 mm - 9,00 kg/br (Cód. 561)
 • Metalon 40 X 40 - 1,50 mm - 11.40 kg/br (Cód. 146)
 • Metalon 40 X 40 - 2,00 mm - 15,35 kg/br (Cód. 1327)
 • Metalon 40 X 40 - 3,00 mm - 22,20 kg/br (Cód. 793)
 • Metalon 40 X 40 - 4,75 mm - 32,50 kg/br (Cód. 1250)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 50 X 20

Modelos:

 • Metalon 50 X 20 - 0,90 mm - 5,90 kg/br (Cód. 3539)
 • Metalon 50 X 20 - 1,20 mm - 7,77 kg/br (Cód. 457)
 • Metalon 50 X 20 - 1,50 mm - 9,60 kg/br (Cód. 3694)
 • Metalon 50 X 20 - 2,00 mm - 12,85 kg/br (Cód. 1468)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 50 X 30

Modelos:

 • Metalon 50 X 30 - 0,75 mm - 5,60 kg/br (Cód. 1321)
 • Metalon 50 X 30 - 0,90 mm - 6,80 kg/br (Cód. 517)
 • Metalon 50 X 30 - 1,06 mm - 8,00 kg/br (Cód. 357)
 • Metalon 50 X 30 - 1,20 mm - 9,00 kg/br (Cód. 145)
 • Metalon 50 X 30 - 1,50 mm - 11,50 kg/br (Cód. 655)
 • Metalon 50 X 30 - 2,00 mm - 16,16 kg/br (Cód. 789)
 • Metalon 50 X 30 - 3,00 mm - 22,40 kg/br (Cód. 872)
 • Metalon 50 X 30 - 4,75 mm - 33,20 kg/br (Cód. 1340)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 50 X 50

Modelos:

 • Metalon 50 X 50 - 1,20 mm - 11,20 kg/br (Cód. 632)
 • Metalon 50 X 50 - 1,50 mm - 14,30 kg/br (Cód. 147)
 • Metalon 50 X 50 - 2,00 mm - 19,16 kg/br (Cód. 1328)
 • Metalon 50 X 50 - 3,00 mm - 28,52 kg/br (Cód. 792)
 • Metalon 50 X 50 - 4,75 mm - 42,33 kg/br (Cód. 1061)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 60 X 30

Modelos:

 • Metalon 60 X 30 - 1,20MM - 10,00 kg/br (Cód. 1510)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 60 X 40

Modelos:

 • Metalon 60 X 40 - 1,20 mm - 11,20 kg/br (Cód. 767)
 • Metalon 60 X 40 - 1,50 mm - 14,40 kg/br (Cód. 356)
 • Metalon 60 X 40 - 2,00 mm - 19,33 kg/br (Cód. 1368)
 • Metalon 60 X 40 - 3,00 mm - 28,40 kg/br (Cód. 865)
 • Metalon 60 X 40 - 4,75 mm - 41,60 kg/br (Cód. 1255)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 60 X 60

Modelos:

 • Metalon 60 X 60 - 1,20 mm - 13,56 kg/br (Cód. 856)
 • Metalon 60 X 60 - 1,50 mm - 17,40 kg/br (Cód. 430)
 • Metalon 60 X 60 - 2,00 mm - 22,99 kg/br (Cód. 1329)
 • Metalon 60 X 60 - 3,00 mm - 34,30 kg/br (Cód. 828)
 • Metalon 60 X 60 - 4,75 mm - 51,70 kg/br (Cód. 1251)
 • Metalon 60 X 60 - 6,30 mm - 65,15 kg/br (Cód. 1808)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 70 X 30

Modelos:

 • Metalon 70 X 30 - 1,20 mm - 11,20 kg/br (Cód. 442)
 • Metalon 70 X 30 - 1,50 mm - 11,20 kg/br (Cód. 4488)
 • Metalon 70 X 30 - 1,50 mm - 14,45 kg/br (Cód. 838)
 • Metalon 70 X 30 - 2,00 mm - 18,30 kg/br (Cód. 1493)
 • Metalon 70 X 30 - 3,00 mm - 27,10 kg/br (Cód. 1869)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 70 X 50

Modelos:

 • Metalon 70 X 50 - 1,50 mm - 17,14 kg/br (Cód. 1187)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 70 X 70

Modelos:

 • Metalon 70 X 70 - 1,50 mm - 20,35 kg/br (Cód. 583)
 • Metalon 70 X 70 - 3,00 mm - 39,88 kg/br (Cód. 791)
 • Metalon 70 X 70 - 4,75 mm - 60,34 kg/br (Cód. 1252)
 • Metalon 70 X 70 - 6,30 mm - 76,90 kg/br (Cód. 1870)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 80 X 40

Modelos:

 • Metalon 80 X 40 - 1,20 mm - 13,45 kg/br (Cód. 766)
 • Metalon 80 X 40 - 1,50 mm - 17,40 kg/br (Cód. 148)
 • Metalon 80 X 40 - 2,00 mm - 22,95 kg/br (Cód. 1402)
 • Metalon 80 X 40 - 3,00 mm - 34,00 kg/br (Cód. 799)
 • Metalon 80 X 40 - 4,25 mm - 46,33 kg/br (Cód. 1461)
 • Metalon 80 X 40 - 4,75 mm - 51,92 kg/br (Cód. 1249)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 80 X 60

Modelos:

 • Metalon 80 X 60 - 2,65 mm - 34,00 kg/br (Cód. 1885)
 • Metalon 80 X 60 - 3,00 mm - 38,88 kg/br (Cód. 1882)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 80 X 80

Modelos:

 • Metalon 80 X 80 - 1,50 mm - 23,33 kg/br (Cód. 149)
 • Metalon 80 X 80 - 2,00 mm - 30,97 kg/br (Cód. 1375)
 • Metalon 80 X 80 - 2,65 mm - 40,78 kg/br (Cód. 800)
 • Metalon 80 X 80 - 4,75 mm - 69,06 kg/br (Cód. 1253)
 • Metalon 80 X 80 - 6,30 mm - 90,45 kg/br (Cód. 1332)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 90 X 30

Modelos:

 • Metalon 90 X 30 - 1,20 mm - 13,65 kg/br (Cód. 765)
 • Metalon 90 X 30 - 1,50 mm - 17,40 kg/br (Cód. 4040)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 90 X 90

Modelos:

 • Metalon 90 X 90 - 2,00 mm - 35,17 kg/br (Cód. 1427)
 • Metalon 90 X 90 - 4,75 mm - 79,06 kg/br (Cód. 1254)
 • Metalon 90 X 90 - 6,30 mm - 100,50 kg/br (Cód. 1115)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 100 X 40

Modelos:

 • Metalon 100 X 40 - 1,50 mm - 20,20 kg/br (Cód. 682)
 • Metalon 100 X 40 - 2,00 mm - 27,20 kg/br (Cód. 1092)
 • Metalon 100 X 40 - 3,00 mm - 39,70 kg/br (Cód. 864)
 • Metalon 100 X 40 - 4,75 mm - 60,13 kg/br (Cód. 1873)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 100 X 50

Modelos:

 • Metalon 100 X 50 - 1,50 mm - 21,90 kg/br (Cód. 873)
 • Metalon 100 X 50 - 2,00 mm - 29,19 kg/br (Cód. 1200)
 • Metalon 100 X 50 - 3,00 mm - 42,50 kg/br (Cód. 1087)
 • Metalon 100 X 50 - 4,75 mm - 63,60 kg/br (Cód. 4533)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 100 X 60

Modelos:

 • Metalon 100 X 60 - 1,50 mm - 22,95 kg/br (Cód. 1199)
 • Metalon 100 X 60 - 4,75 mm - 68,10 kg/br (Cód. 1462)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 100 X 100

Modelos:

 • Metalon 100 X 100 - 1,50 mm - 29,60 kg/br (Cód. 843)
 • Metalon 100 X 100 - 2,00 mm - 38,95 kg/br (Cód. 695)
 • Metalon 100 X 100 - 3,00 mm - 57,90 kg/br (Cód. 926)
 • Metalon 100 X 100 - 4,75 mm - 87,10 kg/br (Cód. 927)
 • Metalon 100 X 100 - 6,30 mm - 115,95 kg/br (Cód. 928)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 110 X 110

Modelos:

 • Metalon110 X 110 - 2,00 mm - 43,15 kg/br (Cód. 1322)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 120 X 60

Modelos:

 • Metalon 120 X 60 - 2,00 mm - 34,85 kg/br (Cód. 1367)
 • Metalon 120 X 60 - 3,00 mm - 50,29 kg/br (Cód. 2428)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 120 X 80

Modelos:

 • Metalon 120 X 80 - 2,00 mm - 38,17 kg/br (Cód. 992)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 120 X 120

Modelos:

 • Metalon 120 X 120 - 2,25 mm - 50,00 kg/br (Cód. 1323)
 • Metalon 120 X 120 - 3,00 mm - 70,60 kg/br (Cód. 4783)
 • Metalon 120 X 120 - 4,75 mm - 105,00 kg/br (Cód. 1678)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 150 X 50

Modelos:

 • Metalon 150 X 50 - 1,50 mm - 30,00 kg/br (Cód. 1610)
 • Metalon 150 X 50 - 2,00 mm - 38,54 kg/br (Cód. 1223)
 • Metalon 150 X 50 - 2,25 mm - 43,60 kg/br (Cód. 2190)
 • Metalon 150 X 50 - 3,00 mm - 56,70 kg/br (Cód. 1093)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 150 X 100

Modelos:

 • Metalon 150 X 100 - 3,00 mm - 72,19 kg/br (Cód. 1480)
 • Metalon 150 X 100 - 4,75 mm - 108,60 kg/br (Cód. 1481)
 • Metalon 150 X 100 - 6,30 mm - 143,00 kg/br (Cód. 1967)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 150 X 150

Modelos:

 • Metalon 150 X 150 - 3,00 mm - 85,20 kg/br (Cód. 1883)
 • Metalon 150 X 150 - 4,75 mm - 133,40 kg/br (Cód. 1884)
 • Metalon 150 X 150 - 6,30 mm - 171,61 kg/br (Cód. 2171)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 200 X 100

Modelos:

 • Metalon 200 X 100 - 3,00 mm - 85,00 kg/br (Cód. 2214)
 • Metalon 200 X 100 - 4,75 mm - 133,00 kg/br (Cód. 2215)
 • Metalon 200 X 100 - 6,30 mm - 179,00 kg/br (Cód. 2216)


Tubos, Perfis e Laminados
METALON 250 X 100

Modelos:

 • Metalon 250 X 100 - 4,25 mm - 145,46 kg/br (Cód. 1425)
 • Metalon 250 X 100 - 6,30 mm - 206,00 kg/br (Cód. 2957)


QUERO SER CLIENTE

Faça um pré-cadastro e receba a ligação de um de nossos vendedores
Fale Conosco

Formas de Pagamento (sujeito à aprovação de crédito):

Fale Conosco